הזמנה להעביר התייחסויות לנוהל העסקת עובדים פלשתינאים

רשות האוכלוסין וההגירה מזמינה את הציבור להעביר התייחסויות והערות בנוגע לטיוטת "נוהל הסדרת העסקת עובדים פלשתינאים בישראל בענף החקלאות".

באפשרותכם להעביר את עמדותיכם בכתב עד לתאריך 23.07.2019 בשעה 12:00 לכתובת דוא"ל: JSS@sa.piba.gov.il.

נא לציין בשורת הנושא בדוא"ל: "הערות לנוהל חקלאות".

למען הסר ספק מובהר בזאת כי אין בפנייה זו לקבלת הערות הציבור משום התחייבות לאימוץ תוכן ההתייחסויות, כולן או חלקן.

לצפייה בנוהל באתר הרשות >>