קול קורא למלגות קרן לסקוב לשנת הלימודים תש"פ

אגודת נאמני המחקר החקלאי ושוחריו במרכז וולקני, מזמינה בזאת סטודנטים שיירשמו ללימודי תואר שני או שלישי באחד ממוסדות המחקר ויבצעו את עבודת המחקר שלהם במינהל המחקר החקלאי להגיש בקשה למענק. הגשת בקשות עד תאריך 31.8.19.

זכאים למענק סטודנטים המשתייכים לאחת מהקבוצות הבאות:

  • תלמידים שהם או הוריהם עלו מאתיופיה.
  • עולים חדשים שעלו לפני פחות מחמש שנים (לא כולל שנים בהם שרת(ה) המועמד(ת) בצבא או בשירות לאומי)
  • בני מיעוטים

הצעה זו עולה בקנה אחד עם המלצות הוועדה לייצוג הולם, אשר מונתה ע"י ראש המינהל והמליצה כי יש להשריש במינהל המחקר החקלאי ערכי ייצוג הולם וגיוון תעסוקתי.

גובה המענק יעמוד על 50,000 ₪ לשנה לתלמיד לתואר שני למשך שנתיים או 70,000 ₪ לשנה לתלמיד לתואר שלישי למשך ארבע שנים. סכומים אלה יועברו לזוכים באמצעות מינהל המחקר החקלאי כחלק ממלגת המחיה המוענקת לתלמיד על ידי המינהל.

לקבלת טופסי הרשמה והנחיות להגשת הבקשה יש לפנות למזכירות האגודה, רצוי בדואר אלקטרוני aguda@volcani.agri.gov.il.

המועד האחרון לקבלת הבקשות במשרד האגודה הוא 31 באוגוסט 2019.