תנאים לאישור פוטו וולטאי על חממות

 

מצ"ב מסמך עקרונות לאישור משרד החקלאות ופיתוח הכפר לתאים פוטו – וולטאים על גבי חממות. יודגש כי, ההנחיות להלן רלוונטיות רק לאחר אישור עדכון התמ"א. כיום, לפי התנאים התנאים הקיימים בתכנית המתאר הארצית התקפה, אסור להקים מתקנים סולאריים כלשהם על גבי חממות, כיסויי רשת או מנהרות. כל מי שפועל ומתקין מתקנים סולאריים על גבי המבנים החקלאיים שצוינו לעיל, עושה זאת בניגוד לחוק, ואין ודאות לעיל, שההתקנה תתאים לעקרונות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר ועל כן לא תאושר על ידי המשרד

תנאים לאישור פוטוולטאי על חממות 17.11.2020