נוהל משתלמים בחקלאות – הערות הציבור

מצ"ב טיוטת נוהל  משתלמים זרים בחקלאות להערות הציבור. המועד האחרון להגשת הערות לנוהל: 16.6.2020. להגשת הערות לנוהל יש להיכנס לקישור: https://www.tazkirim.gov.il/s/?language=iw

מדובר בנוהל של הוועדה הבין-משרדית למשתלמים זרים בחקלאות, הפועלת מכוח החלטת ממשלה מס' 147 מיום 12.5.09 ושחברים בה נציגי משרד החוץ, משרד החקלאות ורשות האוכלוסין וההגירה. משרד החוץ מפרסם את טיוטת נוהל משתלמים זרים בחקלאות, התש"ף-2020, להערות הציבור. לטיוטת הנוהל מצורפת טיוטה של מידעון כללי למשתלם

נוהל משתלמים בחקלאות-נוסח לפירסום להערות הציבור-2.6.20 (1)