נוהל קבלת המלצה להקצאת עובדים זרים בענף החקלאות לשנת 2022

הודעה זו מיועדת למגדלים בעלי הקצאת עובדים זרים

מצ"ב נוהל לחקלאים אשר קיבלו הקצאת עובדים זרים בשנת 2021 ומעוניינים להמשיך להעסיקם גם לשנת 2022.

 מדובר רק לחקלאים פעילים אשר הגישו חוברת במועד ויש להם הקצאה לשנת 2021.

 על החקלאי להגיש נספח א לנוהל- טופס הצהרה על קיום פעילות חקלאית ונספח ב– דוח רווח והפסד חתום לשנת 2020 (בתאגיד- אישור רואה חשבון לפי המלל שצורף).

 מועד אחרון להגשה – 12/8/2021.

 את הטפסים ניתן להגיש באחת מהדרכים הבאות:

לדוא"ל – haderainfo@moag.gov.il

לדוא"ל של המתכנן הרלוונטי.

בפקס- 04-6363408

במסירה ידנית במחוז.

נוהל קבלת המלצה לשנת 2022