AGRICOPTER – הרחפן החדש של ענף החקלאות

    מחבר:
  • שלמה שמואלי

סטודנטים מן המכון לטכנולוגיה, בעיר "מדרס" בהודו, בנו רחפן בשם "אגרוקופטר", לריסוס בחקלאות. מכשיר זה, אמור להחליף את הריסוס הידני נגד מזיקים ומחלות וגם עוזר לראות את מצב בריאות הצמחים, באמצעות מצלמת הדמיה מיוחדת שהוא נושא

מבוסס על מידע מן העתונות

בשלב זה הם בבקשת זכויות פטנט להמצאתם. האגריקופטר, הוא בעל שש כנפיים ויכול לשאת עד 15 ליטר של תרסיס. הוא אמור לבצע את הריסוס, פי עשר מהיר יותר מהמרסס הידני, ובדיוק מושלם. מחיר היחידה עומד כיום על 7,500 דולר.

New expansion-in-the-agriculture-sector New-expansion-in-action