קורס יסודות החקלאות האורגנית – הלכה למעשה

מועד פתיחת הקורס 23.6.2021